En lekkasje fra tanker eller rør kan forurense jord og vann, og bli kostbart med etterfølgende opprensing. En lekkasjevarsler overvåker mellomrommet i dobbeltveggede tanker og rør og gir alarm dersom det oppstår en lekkasje i en av veggene, dvs. en av barrierene har sviktet. Dermed får du et varsel før det lekker væske ut. Lekkasjevarslere finnes også for tanker som har blitt oppgradert med innerkappe (lining).

Vi forhandler lekkasjevarslingsutstyr for tanker og rør fra SGB GmbH. De leverer lekkasjevarslere i henhold til Klasse 1 i standarden NS-EN 13160-1. Se prinsippskisse her.

Klasse 1 lekkasjevarslere vil oppdage en lekkasje over så vel som under væskenivået i en dobbeltvegget tank. De vil oppdage en lekkasje før væske kan lekke ut i miljøet. De er basert på over- eller undertrykk av luft (eller i noen tilfeller inert gass), slik at ingen væske kan lekke ut. Dette i motsetning til varslere basert på væske i mellomrommet hvor denne kan lekke ut eller blande seg med væsken den skal overvåke.

 

Lekkasjevarslere leveres for en rekke typer tanker og rør, se mer informasjon her.